Het zal je niet ontgaan als je met koudemiddelen werkt: vanaf 1 april 2020 treedt de nieuwe BRL 100 versie 2.0. in werking. De grootste veranderingen gelden voor certificeringsinstellingen. Toch zal een ieder die werkt met f-gassen of koudemiddelen te maken krijgen met de nieuwe f-gassen wetgeving. Hieronder vind je de wijzigingen die voor het installatiebedrijf of monteur belangrijk zijn.

Direct naar de 8 grootste veranderingen:

  1. Het doel van de BRL 100 verschuift
  2. De nieuwe BRL vraagt overtuigender kwaliteitsmanagement
  3. Opnemen van procedures voor tekortkomingen in BRL 100 2.0
  4. Werkinstructies verscherpt op voorkoming lekkage
  5. Wijzigingen documentatie in het logboek
  6. F-gassenregistratie ook in CO₂-equivalenten
  7. Etikettering opgenomen in richtlijn
  8. Kalibratie referentiemeters

Achtergrond f-gassen regelgeving

De huidige Nederlandse wetgeving rond f-gassen is gebaseerd op Europese verordeningen. Deze Europese regels hebben tot doel hebben om milieurisico’s die samenhangen met f-gassen (gefluoreerde broeikasgassen)  zoveel mogelijk te beperken.

In Nederland is die regelgeving vastgelegd in het Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen. Hierin staan de verboden, verplichtingen en de basis hoe de certificering voor bedrijven en personen geregeld moet worden.

In de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen is verder uitgewerkt hoe deze certificering uitgevoerd dient te worden. Uit deze regeling komen de BRL 100 (de Beoordelingsrichtlijn voor bedrijven) en de BRL 200 (de Beoordelingsrichtlijn voor personen).

f-gassenverordening naar BLR 100 en BLR 200


Veranderingen voor installatiebedrijven en monteurs

Wat zijn de wijzigingen die je kunt verwachten op de werkvloer van de installatiepraktijk? Hieronder zetten we de belangrijkste op een rijtje. Liever zelf de wijzigingen bekijken? Je downloadt de nieuwste versie op de website van InfoMil van Rijkswaterstaat.

1. Het doel van de BRL 100 verschuift

BRL 100 Versie 2.0 icoonDe oude versie van de BRL draaide voornamelijk om reguleren. Het accent lag voornamelijk op de eisen en procedures rondom de afgifte en instandhouding van de bedrijfscertificering. In de nieuwe BRL 100 is het doel verschoven naar preventie. Het voorkomen van lekkage van f-gassen. Letterlijk staat er in de beoordelingsrichtlijn: “Deze beoordelingsrichtlijn (BRL) heeft tot doel lekkage van f-gassen te voorkomen tijdens het verrichten van een werkzaamheid door het nemen van voorzorgsmaatregelen.”

De verlegging van het doel zorgt voor wijzigingen. Zo moet je als gecertificeerde onderneming kunnen aantonen dat je voorzorgsmaatregelen hebt getroffen om lekkage te voorkomen. Dit komt tot uiting tot een verscherpt toezicht op de bedrijfsvoering. Je vind in BRL 100 2.0 dan ook nieuwe eisen op het gebied van:

2. De nieuwe BRL vraagt overtuigender kwaliteitsmanagement

Binnen de nieuwe beoordelingsrichtlijn is duidelijker omschreven hoe een gecertificeerde onderneming met kwaliteit heeft om te gaan. Werd in de oude BRL nog gesproken over ‘Bedrijfsvoeringsysteem’, de nieuwe richtlijn heeft een apart hoofdstuk over ‘Kwaliteitsmanagement’.

Wijziging beleidsverklaring

Vertegenwoordigde de beleidsverklaring eerder het beleid van de onderneming, de nieuwe BRL 100 verwijst expliciet naar het beleid van de directie van de onderneming (Directieverantwoordelijkheid).

Interne kwaliteitsbewaking

De BRL100 vraagt nu nadrukkelijk een interne kwaliteitsbewaking -en borging. Als gecertificeerde onderneming is het nu zaak de interne kwaliteitsbewaking te ontwikkelen, beschrijven en implementeren: “Daarvan maakt in ieder geval deel uit de kwalificatie van de medewerkers, projectevaluatie, controlesystematiek werkbonnen, kalibratie en controle van de meetapparatuur, omgaan met tekortkomingen, klachten en afwijkingen. Bij elk van deze onderdelen legt men vast wat, waarop, op welke wijze, wanneer en hoe vaak er wordt gecontroleerd.”

Kwaliteitsborging

De organisatie van de kwaliteitsborging wordt vastgelegd. Organisaties (bijvoorbeeld Climatools of certificerende instelling) en medewerkers die hier naast de directie bij betrokken zijn maken hier deel van uit. Taken en bevoegdheden moeten hier specifiek vermeld worden en de aanpak van de interne kwaliteitsborging binnen de organisatie gecommuniceerd.

3. Opnemen van procedures voor tekortkomingen in BRL 100 2.0

Voorheen waren er geen specifieke voorschriften omtrent tekortkomingen. In de nieuwe versie staat vermeld dat er een vastgestelde procedure beschikbaar moet zijn die verantwoordelijkheden en communicatieroutes beschrijft in het geval van tekortkomingen, afwijkingen, onvoorziene omstandigheden en klachten. In de vastgestelde werkwijze moeten de volgende zaken aan orde komen; beoordelen, vaststellen en evalueren van afwijkingen, oorzaken en corrigerende maatregelen.

Blijf op de hoogte

Mis geen updates over de wet- en regelgeving. Meld je nu aan voor onze gratis updates

4. Werkinstructies verscherpt op voorkoming lekkage

In de oude situatie maakten procedures en werkinstructies al deel uit van de beoordelingsrichtlijn. Versie 2.0 verduidelijkt de relatie van de BRL 100 met de f-gassenverordening duidelijker door dat ondubbelzinnig te vermelden: “De onderneming neemt voorzorgsmaatregelen om lekkage van f-gassen te voorkomen.”

Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor het toezicht op het naleven van procedures en werkinstructies van het personeel duidelijker bij de onderneming c.q. directie neergelegd.

Aan de nieuwe BRL 100 zijn voorbeelden toegevoegd van werkinstructies. Als bijlage vind je nu een opzet voor werkinstructies voor het uitvoeren van een drukbeproeving, vacumeren, vullen, verwijderen van f-gas en inbedrijfstelling.

5. Wijzigingen documentatie in het logboek

Een installatie die valt onder valt onder koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur of warmtepompen heeft een logboekverplichting. Onderhoud of reparatie moet volgens NEN-EN 378 deel 4 aangetekend te worden in het logboek. De nieuwe BRL verplicht ook om naast het gewicht (in kilogrammen) van vulling, toevoeging en terugwinning van f-gassen het CO2-equivalent op te nemen in het logboek. Ook dienen de oorzaken van lekkages en maatregelen die genomen zijn om dat in de toekomst te voorkomen in het logboek worden opgenomen. Volgens de F-gassenverordening is er een bewaarplicht van vijf jaar voor een kopie van het logboek. Dit is nu ook uitdrukkelijk opgenomen in de richtlijn.

6. F-gassenregistratie ook in CO₂-equivalenten

De verplichte f-gassenregistratie moet volgens de nieuwe BRL 100 naast hoeveelheden in kilogrammen (oude en nieuwe situatie) ook de CO₂-equivalenten (nieuw situatie) van het de betreffende hoeveelheid koudemiddel bevatten. Dat geldt voor mutaties door toevoegen, terugwinnen en nominale bijvulling per zelfstandig circuit.

7. Etikettering opgenomen in richtlijn

De F-gassenverordening was en is al duidelijk als het gaat over de etikettering van koelapparatuur, klimaatregelingsapparatuur of warmtepompen. De nieuwe BRL 100 verwijst nu expliciet naar de artikelen uit de F-gassenverordening en aanvullende verordening over het format waaraan deze etikettering moet voldoen.

8.Kalibratie referentiemeters

In de nieuwe BRL 100 staat specifiek opgenomen dat de kalibratie van referentiemeters uitgevoerd moet worden door een instelling die voldoet aan de norm ISO/IEC17025. Daarnaast zijn bewijsstukken van deze kalibratie in het bezit van het BRL 100 gecertificeerde bedrijf. Het instrument dat wordt gebruikt als referentie moet aantoonbaar binnen 12 maanden voor de controle gekalibreerd en/of geijkt zijn.

Nieuw is ook dat thermometers naast controle met ijswater ook gecontroleerd mogen worden met een gekalibreerde referentiemeter. Bij deze controle mag de afwijking maximaal één graad zijn.


Ingangsdatum BRL 100 2.0

De nieuwe BRL 100 versie 2.0 is op 6 juni 2019 vastgesteld door Rijkswaterstaat. Deze versie zou in werking moeten treden op 1 januari 2020. Naar aanleiding van signalen dat accreditatie voor die datum niet haalbaar bleek voor certificerende instellingen is de inwerkingtreding door de Minister van Economische Zaken en Klimaat gewijzigd naar 01 april 2020. Vanaf dat moment verrichten auditeurs controles volgens BRL 100 versie 2.0 en moeten bedrijven die werkzaamheden verrichten met f-gassen aan deze eisen te voldoen.

Vragen over de nieuwe regels?

Heb je vragen naar aanleiding van de wijzigingen in de BRL? Neem contact op met jouw brancheorganisatie: STEK of NKVL. Natuurlijk kun je ook terecht bij de certificerend instelling die jouw f-gassen bedrijfscertificering heeft verzorgd. Ook wij bij Climatools helpen je graag verder.

Over Climatools

Climatools is dé meest gebruiksvriendelijke online software voor jouw f-gassenregistratie en -balans. Met Climatools is je koudemiddelregistratie altijd up-to-date, overal bereikbaar en veilig in de cloud. Vanzelfsprekend voldoet Climatools aan de BRL 100 versie 2.0. Neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvende demo of proefversie.